Hvad er SFDR? (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Sander Palm

Videnskatalog

Indhold

SFDR fremmer gennemsigtighed i bæredygtige investeringer og bekæmper greenwashing i finanssektoren.

Hvad er SFDR?

SFDR, forkortelse for Sustainable Finance Disclosure Regulation, er en europæisk lovgivning, der blev vedtaget for at fremme gennemsigtighed inden for bæredygtige investeringer og reducere risikoen for greenwashing i finanssektoren. Denne regulering er en del af EU's bredere plan om at omstille økonomien mod mere bæredygtige praksisser og at nå klimamålene fastsat i Paris-aftalen.

Baggrund og formål

SFDR blev implementeret som en del af EU's bæredygtige finansstrategi og trådte i kraft den 10. marts 2021. Dens hovedformål er at skabe større gennemsigtighed for investorer ved at kræve, at finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere oplyser, hvordan de integrerer bæredygtighedsrisici og -faktorer i deres investeringsbeslutningsprocesser og rådgivning.

Hvem er omfattet?

Reguleringen gælder for en bred vifte af finansielle aktører, herunder:

 • Kapitalforvaltere
 • Investeringsfonde
 • Pensionsfonde
 • Forsikringsselskaber
 • Banker, der tilbyder investeringsprodukter
 • Finansielle rådgivere

Alle disse aktører skal offentliggøre specifikke oplysninger om, hvordan de håndterer bæredygtighedsrisici og -påvirkninger, både på virksomhedsniveau og for individuelle finansielle produkter.

Sådan opnår man compliance med SFDR

For at opnå compliance med SFDR skal finansielle aktører følge flere vigtige skridt:

 1. Identificere og integrere bæredygtighedsrisici: Først skal de identificere relevante bæredygtighedsrisici og -faktorer, som kan påvirke deres investeringsbeslutninger. Dette indebærer at analysere miljømæssige, sociale og governance-relaterede (ESG) faktorer for hver investering.
 2. Udvikle politik og procedurer: Virksomheder skal udvikle og dokumentere politikker og procedurer for, hvordan disse bæredygtighedsrisici integreres i deres investeringsprocesser og rådgivning. Disse politikker skal være offentligt tilgængelige.
 3. Offentliggøre gennemsigtighedsrapporter: Finansielle aktører skal offentliggøre oplysninger om, hvordan de integrerer bæredygtighedsrisici på både virksomheds- og produktniveau. Dette inkluderer at specificere, hvilke bæredygtighedsdata de anvender, og hvordan de vurderer og håndterer potentielle negative virkninger.
 4. Klassificere produkter: Produkter skal klassificeres under Artikel 6, 8 eller 9 afhængigt af deres bæredygtighedsmål og -karakteristika. Hver klassificering kræver specifikke oplysninger om, hvordan bæredygtighedsrisici indarbejdes.
 5. Løbende overvågning og opdatering: Compliance med SFDR kræver løbende overvågning og opdatering af politikker og rapporter for at sikre, at de forbliver i overensstemmelse med lovgivningen og de nyeste bæredygtighedsdata.

Konsekvenser for investorer og finansielle markeder

SFDR har betydelige konsekvenser for både finansielle aktører og investorer. For finansielle institutioner betyder det øget krav til dokumentation og rapportering om bæredygtighedspraksisser og -risici. For investorer medfører det en større klarhed og sammenlignelighed mellem forskellige investeringsprodukter, hvilket hjælper dem med at træffe mere informerede beslutninger i forhold til deres bæredygtighedsmål.

Udfordringer og perspektiver

Implementeringen af SFDR medfører også udfordringer, især med hensyn til dataindsamling og -rapportering. Finansielle aktører skal nu sikre, at de har adgang til nøjagtige og relevante ESG-data for deres investeringer. Dette kræver ofte samarbejde med tredjepartsdataudbydere og udvikling af nye interne processer og systemer.

På trods af disse udfordringer er SFDR et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig finansiel sektor. Ved at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden hjælper SFDR med at sikre, at kapital allokeres på en måde, der understøtter en bæredygtig økonomisk udvikling og bidrager til at tackle globale udfordringer som klimaforandringer og social ulighed.

Konklusion

SFDR er en central del af EU's bestræbelser på at fremme bæredygtige investeringer og sikre, at finansielle markeder spiller en aktiv rolle i overgangen til en bæredygtig økonomi. Ved at kræve detaljeret rapportering om bæredygtighedsrisici og -påvirkninger fra finansielle aktører øger SFDR gennemsigtigheden og hjælper investorer med at træffe mere informerede beslutninger. Selvom implementeringen medfører udfordringer, er den langsigtede gevinst en mere robust og bæredygtig finansiel sektor, der kan understøtte globale bæredygtighedsmål.

Læs mere om SFDR