Hvad er en LCA? (Livscyklusanalyse)

Sander Palm

Videnskatalog

Indhold

En LCA kortlægger klima- og miljøpåvirkningen forbundet med alle stadier af et produkts livscyklus.

Hvad er en LCA? (Livscyklusanalyse)

Livscyklusanalyse, ofte forkortet som LCA (Life Cycle Assessment), er en metodologi, der anvendes til at vurdere de miljømæssige påvirkninger forbundet med alle stadier af et produkts livscyklus – fra råstofudvinding gennem produktion og brug til bortskaffelse eller genbrug. Formålet med LCA er at få et holistisk overblik over et produkts samlede miljøpåvirkning og dermed kunne træffe mere bæredygtige valg.

Historie og udvikling

LCA-konceptet blev udviklet i 1960'erne og 1970'erne som reaktion på stigende miljøbevidsthed. I 1990'erne blev metoden standardiseret gennem internationale standarder, specifikt ISO 14040-serien, som definerer principper og rammer for at gennemføre en LCA.

Sådan laver man en LCA: De fire faser

En livscyklusanalyse (LCA) består af fire hovedfaser, som hver spiller en afgørende rolle i at vurdere et produkts samlede miljøpåvirkning. Her er en dybdegående gennemgang af hver fase:

1. Definition af mål og omfang

Formål:Denne fase fastlægger rammerne for analysen og definerer, hvad der ønskes opnået. Her identificeres de specifikke mål, såsom reduktion af miljøpåvirkninger, produktforbedring eller opfyldelse af lovgivningsmæssige krav.

Omfang:

 • Systemgrænser: Bestemmer hvilke livscyklusstadier der inkluderes i analysen (f.eks. råmaterialeudvinding, produktion, brug og end-of-life).
 • Funktionel enhed: Definerer den kvantitative måleenhed, som miljøpåvirkningerne relateres til (f.eks. 1 kg af et produkt, en tjenesteydelse over en bestemt tidshorisont).
 • Antagelser og begrænsninger: Specificerer de forudsætninger, der ligger til grund for analysen, og eventuelle begrænsninger i data eller metodologi.

2. Livscyklus-inventar (LCI) Analyse

Dataindsamling: Denne fase involverer systematisk indsamling af data om alle input og output i hele produktets livscyklus. Dette omfatter:

 • Materialeforbrug: Mængden og typen af råmaterialer, der anvendes.
 • Energi: Energityper og mængder brugt i forskellige faser af livscyklusen.
 • Emissioner: Udledninger til luft, vand og jord, inklusive drivhusgasser, kemikalier og andre forurenende stoffer.
 • Affaldshåndtering: Mængden og typen af affald, der genereres, og hvordan det håndteres (genbrug, deponering, forbrænding).

Datakilder:Data kan komme fra direkte målinger, litteratur, databaser eller skøn baseret på lignende processer.

3. Livscyklus-effektvurdering (LCIA)

Kategorisering af miljøpåvirkninger: Indsamlede data fra LCI-fasen oversættes til potentielle miljøpåvirkninger, som kan omfatte:

 • Global opvarmning: Bidrag til drivhuseffekten målt i CO₂-ækvivalenter.
 • Forsuring: Udledning af syreregn-forårsagende stoffer som SO₂ og NOₓ.
 • Eutrofiering: Overgødskning af vandmiljøer forårsaget af udledning af næringsstoffer som nitrogen og fosfor.
 • Ozonlagets nedbrydning: Udgydning af ozonlagsnedbrydende stoffer som CFC'er.

Vurdering af påvirkninger: De kvantitative data om miljøpåvirkninger vurderes og vægtes for at give en samlet oversigt over et produkts miljøprofil. Dette kan involvere brug af modeller og metoder til at kvantificere de relative bidrag fra forskellige påvirkningskategorier.

4. Fortolkning

Analyse og konklusioner: Resultaterne fra LCIA-fasen fortolkes for at forstå, hvilke livscyklusstadier og processer der bidrager mest til miljøpåvirkningerne. Der foretages en kritisk evaluering af datakvalitet og metodevalg for at sikre nøjagtighed og pålidelighed.

Identifikation af forbedringsmuligheder: Baseret på analysen identificeres områder, hvor miljøpåvirkningerne kan reduceres. Dette kan omfatte ændringer i materialevalg, procesoptimering, øget energieffektivitet eller forbedret affaldshåndtering.

Kommunikation af resultater: Resultaterne kommunikeres til relevante interessenter, som kan være interne beslutningstagere, kunder, politikere eller offentligheden. Formålet er at fremme bæredygtige praksisser og træffe informerede beslutninger.

Sammenligning og følsomhedsanalyser: Det kan også være nyttigt at udføre sammenligninger mellem forskellige scenarier eller produkter og gennemføre følsomhedsanalyser for at forstå, hvordan ændringer i antagelser og data påvirker resultaterne.

Anvendelse af LCA

LCA anvendes i mange forskellige sammenhænge:

 • Produktudvikling: For at designe mere bæredygtige produkter ved at identificere og reducere miljøpåvirkninger.
 • Miljømærkning og certifikater: For at opnå miljømærkninger som Svanemærket eller EU-Blomsten, der kræver dokumentation af et produkts miljøpåvirkninger.
 • Politikudvikling: Til at informere politikere om de miljømæssige konsekvenser af forskellige lovgivningstiltag.
 • Virksomhedsstrategi: For at integrere bæredygtighed i virksomhedens overordnede strategi og rapportering.

Fordele og udfordringer ved LCA

Fordele:

 • Holistisk perspektiv: LCA giver et helhedsbillede af miljøpåvirkninger gennem hele livscyklusen, hvilket hjælper med at undgå skift af miljøpåvirkninger fra én fase til en anden.
 • Beslutningsstøtte: LCA leverer værdifulde data til beslutningstagere om, hvor ressourcer og indsats bedst kan målrettes for at opnå bæredygtige resultater.
 • Forbedret omdømme: Virksomheder kan bruge LCA til at demonstrere deres engagement i bæredygtighed, hvilket kan forbedre deres omdømme hos kunder og investorer.

Udfordringer:

 • Dataindsamling: At samle omfattende og præcise data for alle stadier af et produkts livscyklus kan være tidskrævende og dyrt.
 • Kompleksitet: LCA kan være komplekst at udføre korrekt, krævende ekspertise og erfaring for at sikre pålidelige resultater.
 • Metodebegrænsninger: Der er stadig nogle metodologiske udfordringer, herunder hvordan man bedst vurderer visse miljøpåvirkninger og håndterer usikkerhed i data.

Konklusion

Livscyklusanalyse er et kraftfuldt værktøj til at forstå og forbedre miljøpåvirkningerne af produkter og systemer. Ved at tage et holistisk blik på hele livscyklusen kan virksomheder, beslutningstagere og designere træffe mere informerede og bæredygtige beslutninger. Selvom der er udfordringer forbundet med at gennemføre en LCA, opvejes disse ofte af de mange fordele, herunder bedre miljøpræstationer og et stærkere fokus på bæredygtighed.